Olympia 23 7 74

7″ Vinyl Single:

Fritz NIDETZKY
I hab drei reiche Tanten / Im Espresso

AbbildungDatenInterpret
7″ Vinyl Single: A | Olympia 23 7 74
Fritz NIDETZKY
Enenkel Schrammeln
A1. I hab drei reiche Tanten (02:52)
HörprobeInterpretAutor
Fritz Nidetzky
Enenkel Schrammeln
B1. Im Espresso (02:43)
HörprobeInterpretAutor
Fritz Nidetzky
Enenkel Schrammeln
Siegfried Lang / M. Blatt
Teilen via: