Fontana 6446 026

12″ Vinyl LP:

Kurt SVAB
Der Drahra-König

AbbildungDatenInterpret
12″ Vinyl LP: A | Fontana 6446 026

Produzent: Kurt Svab

Grafik: Emanuel Steiner

Kurt SVAB
A1. Der Drahra-König (02:17)
Autor:
Kurt Svab
A2. Servus guater Mond (02:27)
Autor:
Ernst Robert
A3. I' suach mei' Gleichgewicht (02:06)
Autor:
Alf Bauer / Erik Brig / Kurt Svab
A4. An alle meine Freunderln (02:44)
Autor:
Alf Bauer
A5. Mei' Weiberl, was is' dir liaba? (02:44)
Autor:
Fridl Althaller / Fred Richter / Kurt Svab
A6. I' brauchat halt Plattler (02:49)
Autor:
Ernst Robert / Kurt Svabl

 

B1. Heut' sauf ma wia de Löcha (02:04)
Autor:
Fred Richter / Kurt Svab
B2. Die Räuscherlmenagerie (02:53)
Autor:
Kurt Svab
B3. Der Dokta hat g'sagt ... (03:07)
Autor:
Fred Richter / Kurt Svab
B4. Mir tuan gern wana (03:37)
Autor:
Wolfi Wanderer / Kurt Svab
B5. Die Witwentröster (03:11)
Autor:
Bert Heri / Wolfi Wanderer / Kurt Svab
B6. Herr Inspekta san's liab (02:33)
Autor:
Wolfi Wanderer / Kurt Svab
Teilen via: